Privacyverklaring
Stichting Noodopvang
Haaglanden

Stichting Noodopvang Haaglanden (hierna: SNH) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. SNH houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

Als SNH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@stnh.nl. De verwerking van deze gegevens en het doel waarvoor deze worden gebruikt, zal worden vastgelegd in een ‘Verwerkingsregister’.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van bewoners ten behoeve van de

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

De bewoners van de noodopvang ondertekenen voor aankomst in de woning een toestemmingsformulier waarin zij verklaren toestemming te verlenen aan SNH om hun persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden te verwerken en/of gebruiken.

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Om te zorgen dat u de juiste hulp en begeleiding krijgt, kan het nodig zijn om de gemeente Den Haag en/of hulpverleners in te schakelen of bij elkaar te brengen.

Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Van opdrachtgevers, leveranciers en serviceverleners worden de volgende gegevens geregistreerd ten behoeve van de volledige en deugdelijke nakoming van de contractuele relatie.

Bewaartermijn

SNH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat zal in de regel 7 jaar zijn na het einde van de relatie.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Wijzigingen Privacyverklaring

SNH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Minstens eenmaal per jaar zal de inhoud worden getoetst en waar nodig worden aangepast.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.